Watch Arc Light Online

Film title: Arc Light
Language: Mandarin
Arc Light Series
Where to watch Arc Light online:

Arc Light Cast & Crew

Weigang Fan
as Doctor Zheng
Yang Gao
as Floricultural old man
Ping Guan
as Jing Zhi
Bai Ling
as Jing Huan
Xiaohua Luo
as Jing's mother
Yuanzhi Tang
as Jing Hongcun
Yanjie Tong
as Xie Hong
Xiong Xiao
as Xie Ni
Guangbei Zhang
as Liu Kai
Zhenyao Zheng
as Xiao Bo
Yitong Zhi
as Xie Zining